Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia współpracy, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami wynajmu obowiązującymi w naszej wypożyczalni.
Pobierz “Wzór umowy”

Umowa-wypozyczenia-regulamin.doc – Pobrano 1012 razy – 54,50 KB


1. Usługa wynajmu realizowana jest na podstawie zamówienia, w którym należy określić przedmiot najmu oraz przewidywany czas jego trwania.

2. Dokumenty niezbędne do realizacji Umowy Najmu:
Do wynajmu sprzętu niezbędne są następujące dokumenty:

– Klient indywidualny:
* dowód osobisty
* drugi dowód potwierdzający tożsamość ze zdjęciem
* kaucja

– Firma:
* dowód osobisty
* upoważnienie do podpisywania umów w przypadku kiedy osoba wypożyczająca nie jest właścicielem firmy
* kaucjaRegulamin§1


Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu według dołączonego do umowy załącznika zwanego w dalszej części umowy LISTĄ WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU.

§2


Terminarz
1. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako
najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.
2. Sprzęt zostaje wydany KORZYSTAJĄCEMU w dniu podpisania niniejszej umowy.
3. Sprzęt zostanie zwrócony WYPOŻYCZAJĄCEMU w dniu określonym na LIŚCIE WYPOŻYCZONEGO SPRZĘTU.
4. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu WYPOŻYCZAJĄCEMU, KORZYSTAJĄCY
zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia wypożyczenia stosownie do
ceny wypożyczenia sprzętu.

§3


Stan techniczny sprzętu
1. WYPOŻYCZAJĄCY przekazuje do używania KORZYSTAJĄCEMU sprzęt sprawny technicznie (również zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa), co KORZYSTAJĄCY stwierdza własnym podpisem.
2. KORZYSTAJĄCY uznaje, iż przedmiot wypożyczenia jest wolny od wad, oraz w chwili przekazania nadaje się do realizowania celu gospodarczego do którego jest przeznaczony.
3. KORZYSTAJĄCY oświadcza, że będzie użytkował przedmiot wypożyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi , użytkowania i zasadami BHP, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą.
4. Przekazany sprzęt budowlany pozostaje przez cały czas trwania Umowy Wypożyczenia własnością WYPOŻYCZAJĄCEGO.
5. KORZYSTAJĄCY jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu wypożyczenia w stanie niepogorszonym tj. sprawny, oczyszczony i kompletny – z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji
6. W przypadku zwrotu zabrudzonego urządzenia, WYPOŻYCZAJĄCY obciąży KORZYSTAJĄCEGO kosztami liczonymi długością czasu czyszczenia przy stawce 18zł na godzinę.
7. Wypożyczalnia po otrzymaniu sprzętu z wypożyczenia w dniu określonym w par. 2 ust. 3
zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego.
8. W przypadku stwierdzenia usterek bądź zniszczenia sprzętu, WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się
do poinformowania o tym KORZYSTAJĄCEGO w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zwrotu
określonej w par. 2 ust 3.

§4


Zobowiązania KORZYSTAJĄCEGO
1.KORZYSTAJĄCY zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją
obsługi, jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego
nieodpowiedniego korzystania.
2. Koszty właściwej jakości paliwa, oraz koszt transportu przedmiotu wypożyczenia ponosi KORZYSTAJĄCY.
3. KORZYSTAJĄCY nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, wprowadzania zmian, uzupełnień o dodatkowe elementy, ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim.
4. KORZYSTAJĄCY ma obowiązek poinformowania WYPOŻYCZAJĄCEGO o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację przedmiotu wypożyczenia.
5. KORZYSTAJĄCY nie ma jakiegokolwiek prawa oznakowania przedmiotu wypożyczenia, w szczególności materiałami reklamowymi, bez pisemnej zgody WYPOŻYCZAJĄCEGO.
6. Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem Umowy Wypożyczenia, KORZYSTAJĄCY zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu wypożyczenia WYPOŻYCZAJĄCEMU.
7. KORZYSTAJĄCY nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie wypożyczenia jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich, w tym do jego podnajmu. Sprzęt nie może stanowić zabezpieczenia spłat jakichkolwiek zobowiązań najemcy wobec osób trzecich.
8. KORZYSTAJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot wypożyczenia od chwili jego załadunku u WYPOŻYCZAJĄCEGO do momentu zwrotu do siedziby WYPOŻYCZAJĄCEGO..
8. Odpowiedzialność za szkody wobec pracowników KORZYSTAJĄCEGO, lub osób związanych z nimi stosunkami prawnymi, a także wobec osób trzecich powstałe podczas użytkowania sprzętu budowlanego ponosi KORZYSTAJĄCY.
9. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprawidłowe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi sprzętu budowlanego, oraz zasad BHP będą obciążały KORZYSTAJĄCEGO.
10. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu wypożyczenia KORZYSTAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiedniego do jego wartości. KORZYSTAJĄCY ma obowiązek uiszczania ustalonego w Umowie Wypożyczenia czynszu za okres od dnia zajścia tego zdarzenia do dnia zapłaty wspomnianego odszkodowania.
11. W razie niedokonania zwrotu przedmiotu wypożyczenia, niezależnie od zaistniałych okoliczności KORZYSTAJĄCY ponosi koszty odkupienia tegoż przedmiotu wg cen zakupu nowego sprzętu tego typu lub marki.

Zobowiązania WYPOŻYCZAJĄCEGO
1. WYPOŻYCZAJĄCY uprawniony jest do kontrolowania przedmiotu najmu w czasie obowiązywania Umowy Wypożyczenia, oraz dokonywania napraw, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, które uzna za niezbędne do utrzymania sprzętu budowlanego w należytym stanie.
2. Naprawy przeprowadza lub zleca wyłącznie WYPOŻYCZAJĄCY.
3. Termin naprawy uzależniony będzie od rodzaju usterki lub uszkodzenia. WYPOŻYCZAJĄCY dołoży wszelkich starań co do jak najszybszego usunięcia awarii – naprawy przedmiotu wypożyczenia, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem sprzętu budowlanego. WYPOŻYCZAJĄCY dołoży wszelkiej staranności, aby zapewnić KORZYSTAJĄCEMU, zastępczy sprzęt budowlany, pod warunkiem posiadania go w swoich zasobach.

§5


Kary umowne
1. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi
KORZYSTAJĄCY, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą wypożyczonego
sprzętu.
2. WYPOŻYCZAJĄCY ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym o ile stwierdzi, że urządzenie używane jest niezgodnie w warunkami umowy lub warunkami technicznymi, a także w przypadku niezapłacenia przez KORZYSTAJĄCEGO czynszu w wyznaczonym terminie.

§6


Opłaty umowne
1. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę wypożyczenia łącznie z dniami świątecznymi i niedzielami.
2. Płatność za wypożyczenie sprzętu uiszcza KORZYSTAJĄCY po zdaniu sprzętu.
3. WYPOŻYCZAJĄCY może skorzystać z prawa pobrania kaucji w wysokości od 200zł za wypożyczony sprzęt.

§7


Postanowienia dodatkowe
1. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy dla
siedziby WYPOŻYCZAJĄCEGO.
3. Umowę oraz załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

UWAGA! MASZYNY NIE SĄ UBZEPIECZONE OD KRADZIEŻY I USZKODZEŃ U KORZYSTAJĄCEGO.Pobierz “Wzór umowy”

Umowa-wypozyczenia-regulamin.doc – Pobrano 1012 razy – 54,50 KB